1) Zvláštní část

Do chovu může být zařazen jedinec, který splňuje následující podmínky:
Irský teriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, chybět mohou maximálně 2 zuby, jeden z partnerů musí být plnochrupý (z hlediska těchto chovných podmínek není za chudozubost považována absence M3).

2) Obecná část

a) Chovní jedinci musejí odpovídat požadavkům standardu.
b) U všech vyjmenovaných plemen může být do chovu zařazen pouze jedinec s typem skusu požadovaným standardem a s korektním postavením špičáků.
c) Do chovu nemůže být zařazen jedinec s absencí řezáku.
d) Do chovu nemůže být zařazen jedinec s anomálií prutu.
e) Do chovu nemůže být zařazen agresivní nebo bázlivý jedinec.
f) U psů i fen zařazovaných do chovu musí být doložena kohoutková výška, počet zubů a typ skusu, které musí být posouzeny u jedinců starších 12 měsíců a to na výstavách pořádaných KCHT a KCHT určeným rozhodčím.
g) Pro zařazení do chovu platí výstavní ocenění zapsané v průkazu původu nebo v jeho příloze nebo doložené fotokopií posudkového listu z výstavy; výstavní ocenění musí být získáno minimálně ve věku 12 měsíců jedince. Výstavní ocenění musí být získáno na výstavě pořádané KCHT (Klubová výstava se zadávání titulu Klubový vítěz, Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz, Speciální výstava, Klubová oblastní výstava, Klubová krajská výstava Informace o výstavách zařazujících do chovu na kalendářní rok se zveřejňují vždy v posledním čísle Zpravodaje KCHT v roce předcházejícím a na webu KCHT. Klub je povinen zabezpečit minimálně 5 výstav ročně a časové rozmezí mezi dvěma po sobě následujícími výstavami nesmí přesahovat 4 měsíce.
h) V chovu mohou být psi i feny využiti ode dne ukončeného 14 měsíce věku. U fen končí chovnost dnem, v kterém fena ukončila věk 8 let. Výjimku může v souladu se Zápisním řádem ČMKU povolit hlavní poradce chovu. Fena v tomto případě může být kryta nejdéle do konce kalendářního roku, v kterém dovršila věk 9 let. V případě zamítnutí žádosti hlavním poradcem chovu je možné se odvolat k výboru KCHT. Podkladem pro povolení výjimky je potvrzení veterináře, ne starší než 1 měsíc, že fena je zdravá a schopná odchovat vrh. U psů není horní věková hranice pro využití v chovu stanovena. (Vysvětlení: Pokud se fena narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. března 2010.)
ch) Během jednoho kalendářního roku může být u feny zapsán pouze 1 vrh. Toto pravidlo se nevztahuje na náhradní krytí. V takovém případě mohou být u jedné feny zapsány ve dvou kalendářních po sobě jdoucích letech nejvíce 3 vrhy (viz vyhláška č.21/2013 Sb. ).
i) Vznikne-li podezření, že štěňata ve vrhu nepocházejí z uváděného spojení, má klub právo nařídit kontrolu paternity; pokud se prokáže, že některé ze štěňat neodpovídá uvedeným rodičům, nese náklady na vyšetření chovatel, v opačném případě nese náklady chovatelský klub.
j) Minimální věk pro odběr štěněte od feny je 50 dní.
k) Výbor klubu nebo pověřený člen výboru může v odůvodněných případech povolit výjimku z chovných podmínek. Výjimka se nesmí týkat požadavků uvedených v bodě 2) Obecná část, písmena a), b), c), d), e), f), ch) věty druhé, a písmene j) a požadavků na věk jedince uvedených v bodě h) mimo možnosti požádat o výjimku krytí fen starších osmi let. U fen, které již dovršily věk 9 let výjimka povolena být nemůže.
l) V případě importovaných jedinců uznává KCHT chovnost získanou v zahraničí; k tomu musí být doložena kohoutková výška a počty zubů daného jedince potvrzené českým rozhodčím pro posuzování exteriéru psů pověřeným výborem KCHT. V zahraničí získaná chovnost se neuznává v případě, že pes nebo fenka byli vyvezeni z ČR a reimportováni. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit výbor KCHT nebo pověřený člen výboru.

Administrativní postup

1) Zařazení do chovu
a) Pokud pes – samec splní chovné podmínky, pošle jeho majitel nebo držitel originál průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek + fotokopii složenky z placení členských příspěvků KCHT na adresu hlavního poradce chovu. Ten vyznačí v PP splnění chovných podmínek, zařadí psa do klubové evidence, předá kopie dokladů příslušnému poradci chovu a zašle originál průkazu původu Plemenné knize k formálnímu uchovnění.
b) Za uchovnění psa nečlena klubu je klubem vybírán manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Částka musí být zaplacena předem na účet Klubu chovatelů teriérů. Do seznamu chovných psů na webu KCHT a ve Zpravodaji KCHT budou zařazeni pouze psi v majetku členů KCHT. Pokud má pes vice spolumajitelů, bude na webu KCHT a ve Zpravodaji KCHT uveden pouze v případě, že jsou všichni spolumajitelé členy KCHT. Členství v klubu nemá vliv na využití psa v chovu.
c) Pokud fena splní chovné podmínky, doručí její majitel nebo držitel originál průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek + a doloží zaplacení členských příspěvků KCHT (fotokopii složenky, výpisem z účtu) na adresu poradce chovu pro dané plemeno nebo hlavnímu poradci chovu, a to nejpozději spolu s první žádostí o vystavení krycího listu. Ten vyznačí v PP splnění chovných podmínek a zařadí fenu do klubové evidence. Formální uchovnění plemennou knihou se provádí se zápisem prvního vrhu feny
d) Případné změny výstavního nebo pracovního ocenění chovných jedinců se oznamují plemenné knize a dokládají kopií průkazu původu, výstavního posudku, soudcovských tabulek atd. V rámci KCHT se změny oznamují příslušnému poradci chovu a v případě chovných psů také vždy hlavnímu poradci chovu, aby mohly být uvedeny v seznamu chovných psů. I v případě klubu je třeba oznamované změny doložit (kopie PP, kopie výstavního posudku atd.).

2) Doporučení ke krytí
a) Pokud fena splní chovné podmínky, doručí její majitel nebo držitel originál průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek + fotokopii složenky z placení členských příspěvků KCHT na adresu poradce chovu pro dané plemeno nebo hlavnímu poradci chovu. Jedná-li se o první vrh v chovatelské stanici, přikládá chovatel doklad o tom, že má registrovaný chráněný název chovatelské stanice, nebo že o něj má zažádáno. Pokud má návrh na výběr krycího psa či krycí psy, k výše uvedeným dokladům jej přiloží. V případě další žádosti o vystavení krycího listu není nutné PP feny nebo jeho kopii a doklad o registraci chráněného názvu chovatelské stanice poradci chovu posílat.
b) Poradce chovu vystaví doporučení ke krytí, na kterém uvede, je-li to možné, 3 chovné psy. Přitom respektuje výběr chovatele; pokud má pochybnosti o výběru krycího psa chovatelem, zejména s ohledem na blízkou příbuznost chovných jedinců nebo na zdraví, resp. existenci závažných dědičných onemocnění, konzultuje výběr krycího psa s chovatelem, Na základě konsensu s chovatelem vydá doporučení ke krytí a zašle je spolu s formulářem „přihláška k zápisu štěňat“ chovateli.
c) Vystavení krycího listu pro nečlena klubu je podmíněno zaplacením částky ve výši 350 Kč a uzavřením smlouvy, ve které musí být zakotveno, že KCHT poskytuje chovatelský servis a chovatel nečlen se zavazuje dodržovat chovatelské předpisy platné v KCHT a ČMKU. Částka musí být zaplacena předem na účet Klubu chovatelů teriérů.
d) Chovatel se předem dohodne s majitelem zvoleného krycího psa na podmínkách krytí. Chovatelský klub do této oblasti nezasahuje a žádné podmínky neurčuje. Krytí potvrdí majitel krycího psa na formuláři doporučení ke krytí. Jeden list formuláře chovatel vrací poradci chovu, který jej vystavil, další list si ponechává majitel feny a další část doporučení ke krytí zasílá chovatel plemenné knize zároveň s hlášením vrhu.

3) Hlášení vrhu a identifikace štěňat
a) Po vrhu štěňat oznámí chovatel do 14 dnů počet a pohlaví štěňat příslušnému poradci chovu a rovněž majiteli krycího psa. Dále vyplní formulář „Přihláška k zápisu štěňat“ a zašle jej na adresu plemenné knihy (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4). V případě prvního vrhu feny přiloží originál průkazu původu feny. V případě prvního vrhu v rámci chovatelské stanice přikládá i fotokopii certifikátu, kterým mu byla ČMKU chovatelská stanice přiznána.
b) V případě zahraničního krytí přikládá chovatel k přihlášce k zápisu štěňat fotokopii průkazu původu psa a doklad o tom, že je pes ve své zemi chovný.
c) Plemenná kniha vrátí chovateli přihlášku k zápisu štěňat doplněnou o čísla zápisu, která jsou zároveň čísly tetovacími. Chovatel nechá štěňata ve věku okolo 6 týdnů otetovat, pokud nepostupuje podle písmene d). Na přihlášce k zápisu štěňat veterinář nebo jiná osoba oprávněná tetovat podle § 59 veterinárního zákona potvrdí provedené tetování a chovatel přihlášku vrátí plemenné knize.
d) Chovatel může použít jako identifikační označení štěňat čipování, přičemž platí pravidlo, že vrh jako celek musí být označen jedním způsobem. Čipování potvrdí do přihlášky k zápisu štěňat veterinář, který je prováděl, do formuláře vlepí samolepky s čísly kódů tak, aby bylo jednoznačně odlišitelné, kterému štěněti kód přísluší.

4) Průkazy původu
Vystavení průkazů původu se řídí předpisy ČMKU a příslušného pracoviště plemenné knihy (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4)

5) Chovatelská stanice
Přiznání chráněného názvu chovatelské stanice se řídí předpisy ČMKU (ČMKU, 182 53 Praha 8, Maškova 3).

6) Vývoz psů
a) Pravidla platná při vývozu psů do zahraničí vycházejí z předpisů FCI a ČMKU.
b) Veterinární podmínky se řídí podmínkami stanovenými státem, do kterého je pes vyvážen.
c) Vyváží-li chovatel štěně nebo dospělého psa do zahraničí, musí pro něj mít takzvaný „exportní průkaz původu“. O jeho vystavení žádá plemennou knihu (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4). Součástí žádosti musí být jméno a adresa nového nabyvatele štěněte. Pro vývoz psa do zahraničí musí být vyvážný jedinec čipován.

Formulář ke stažení:

Žádost o uchovnění psa

Zdroj: www.kcht.cz